توجه  توجه

پذیرش کارورز جهت کارورزی و شروع فعالیت تخصصی در زمينه ی زوج درمانگری با روشی نوین زیر نظر مشاور معصومه طهرانی جوان موسس و صاحب امتیاز کلینیک تخصصی مشاوره و روانشناختی ویژن، روانشناس و مشاور ارشد ۶ سال پی در پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

 

فرم ثبت نام