مربی یوگا و آرامش ذهن و مدیتیشن مدرک رسمی از فدراسیون همه سبکها
آموزش ساتیاناندا هاتا یوگا آشتانگا و وینیاسا فلو رو از مبتدی تا قهرمانی یوگا ، سالمند یوگا تراپی
سابقه ۹ سال آموزش مربی پیلاتس