روانشناس روشنک بهرام زاد
کارشناس ارشد کودکان استثنایی
روانشناس کودک و اصلاح بدرفتاری در کودک ، اموزش فرزندپروری به خانواده ها ، اموزش مهارتهای زندگی به کودک ونوجوان ، رفتاردرمانگر کودکان اتستیک واموزش تاب اوری در مادران کودکان اتستیک