طلاق عاطفی

طلاق عاطفی طلاق عاطفی(Emotional Divorce) یا طلاق خاموش و کاهش میل ‌زن و شوهر به یکدیگر زمینه‌ساز کم شدن انرژی

راهبردهای ارتقای سواد عاطفی

راهبردهای ارتقای سواد عاطفی سواد عاطفی، یعنی برخورداری از این قدرت که از احساسات و عواطف خود به‌گونه‌ای استفاده کنیم