اختلال بدریخت انگاری (خود زشت پنداری)

اختلال بدریخت انگاری (خود زشت پنداری) در روان‌شناسی اختلال بدریخت‌انگاری بدن (body-dysmorphic disorder)،‌ اختلالی است که مهم‌ترین تظاهر آن اشتغال